Sắp Sẵn. Cho Đời
Be Prepared. For Life

tham gia

Sinh hoạt
Meetings

Liên Đoàn Việt Hùng sinh hoạt vào mỗi ngày chủ nhật từ 3 giờ đến 5 giờ chiều tại Neighborhood House High Point, West Seattle

Scout Group 286 meets every Sunday from 3:00pm to 5:00pm at Neighborhood House High Point, West Seattle

Đơn vị
Sections

Hiện nay, Liên Đoàn gồm có 3 đơn vị:

  • Ấu đoàn Phù Đổng: tuổi từ 7-10
  • Thiếu đoàn Hồng Hà: tuổi từ 11-17
  • Thanh Đoàn Cửu Long: tuổi từ 14-20

Currently, our Group consists of 3 sections:

  • Cub Pack 286: ages 7-10
  • Scout Troop 286: ages 11-17
  • Venturing Crew 286: ages 14-20
Mỗi Ngày Làm Một Việc Thiện
Do a Good Turn Daily

Chương trình Hướng Đạo nhằm ba mục đích
Scouting works towards three aims

character

Một là phát triển sức mạnh tinh thần và tánh khí của Hướng Đạo Sinh. Đây có thể xem là phần liên hệ đến bản thân người thiếu niên bao gồm các giá trị nhân bản cũng như ước vọng của họ.

The first aim is growth in moral strength and character. Character can be defined as the collection of core values by an individual that leads to moral commitment and action, and encompasses a youth’s personal qualities, values, and outlook.

citizenship

Mục đích thứ hai là đào luyện tinh thần công dân. Nói một cách rộng rãi hơn, tinh thần công dân là mối liên kết giữa mỗi em đối với người khác. Vì các em sẽ học hỏi về bổn phận của mình đối với tha nhân, đối với xã hội mà em đang sống và đối với chính phủ là cơ quan điều hành sinh hoạt của xã hội này.

The second aim is participating citizenship. Used broadly, citizenship means the youth’s relationship to others. He comes to learn of his obligations to other people, to the society he lives in, and to the government that presides over that society.

fitness

Mục đích thứ ba là phát triển về thể xác, trí óc và tình cảm. Thân thể cần thao luyện để cường tráng, lành mạnh. Trí óc với khả năng suy xét và giải quyết các vấn đề cũng cần luôn giữ sự quân bình và sáng suốt.

The third aim is development of physical, mental, and emotional fitness. Fitness includes the body (well-tuned and healthy), the mind (able to think and solve problems), and the emotions (self-control, courage, and self-respect).

Chương trình
Activities

Tham gia
Join us

Mọi thắc mắc hay muốn gia nhập, xin liên lạc:
Trưởng Phương Reika Yoshino
liendoanviethung@gmail.com
(206) 979-7880

For any questions or information on joining, please contact:
Phuong Reika Yoshino (Group Leader)
liendoanviethung@gmail.com
(206) 979-7880